தமிழ்

June 2, 2015
BY: Ahilan Kadirgamar
English | සිංහල

தொகுப்புரை – தமிழர் மற்றும் சிங்களவ‌ர் ஆகிய இரு தரப்பினரும் தங்களுடைய கடந்த காலம் தொடர்பாகத் தம்மை சுய ...