தமிழ்

 

By: Ahilan Kadirgamar
English | සිංහල

தொகுப்புரை – தமிழர் மற்றும் சிங்களவ‌ர் ஆகிய இரு தரப்பினரும் தங்களுடைய கடந்த காலம் தொடர்பாகத் தம்மை சுய விசாரணை செய்து கொண்டாலே தவிர, போர்க் குற்றங்கள் பற்றிய ஐக்கிய ...

 

Stay connected! Join our weekly newsletter to stay up-to-date on our newest content.  SUBSCRIBE