فارسی

 

By: John Packer & Slava Balan
English | Español | Français | العربية | 简体中文 | Русский | Limba Română | Português | Italiano

در حالی که بسیاری از دولت ها هنوز مایل به داد‌و‌ستد جان افراد آسیب پذیر برای سود اقتصادی ثروتمندان هستند، ما به رویکردی مبتنی بر حقوق بشر برای جهان پس از همه‌گیری ...

 

By: Afsaneh Rigot
English | العربية

تیزر: دولت های سرکوبگرانه برنامه های دوستیابی را برای پیدا کردن و هدف قرار دادن افراد LGBTQ دستکاری می کنند، و شرکت های ساخت این برنامه ها باید مسئولیت کاهش خطرات ...

 

By: Mahmood Monshipouri
English

ممکن است روزی برسد که تعامل با مجرمان ایرانی حقوق بشر جوابگو باشد، اما در شرایط فعلی سیاسی این کار به سادگی امکان پذیر نیست.

Stay connected! Join our weekly newsletter to stay up-to-date on our newest content.  SUBSCRIBE