A. Kayum Ahmed

A. Kayum Ahmed is an assistant professor at Columbia University’s School of Public Health, where he teaches health and human rights advocacy.

 

uA. Kayum Ahmed ngumlawuli wecandelo loFikelelo noXanduva kwiNkqubo yeMpilo kaRhulumente (PHP) eNew York apho akhokhela umsebenzi wehlabathi we-PHP ekufikeleleni kumayeza kunye nobuchwepheshe. Ufundisa kwakhona iklasi kumalungelo eentlalo-qoqosho njengelungu lezakhono zobuncinane kwi-Columbia Law School. Ngaphambi kokufika e-OSF, uKayum wayeligosa eliphezulu elilawulayo kwisigqeba samalungelo oluntu aseMzantsi Afrika ukususela ngo-2010 ukuya ku-2015.

Espanol |

 

Toward multiplanetary existence? The human rights obligations of corporations on Mars

By: A. Kayum Ahmed
Español

The possibility of multiplanetary existence raises fascinating questions about the universality of the human rights framework.

Delinking the “human” from human rights: artificial intelligence and transhumanism

By: A. Kayum Ahmed
Español | isiXhosa

The development of artificial intelligence and transhumanism are challenging what it means to be human—and who (or what) constitutes the “human” in human rights.

Defending free speech when laws do not apply equally to everyone

By: A. Kayum Ahmed

When the ACLU uses civil rights and free speech to defend white supremacists, it reflects the ideological foundations of rights discourses that try to erase white ...

 

 

Stay connected! Join our weekly newsletter to stay up-to-date on our newest content.  SUBSCRIBE