Gerçek bir akademik dayanışma nedir?

Kredi: Alejandro Ospina

2022'de güncellenen Akademik Özgürlük Endeksi (AFI), son on yılda akademik özgürlükte dünya genelinde gözle görülür bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu düşüş, yalnızca Güney Yarımküredeki istikrarsız demokrasilere ve otoriter rejimlere sahip ülkelerde değil, aynı zamanda Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da iyi bilinen istikrarlı demokrasilere sahip ülkelerde de hızlandı. 2011 ile 2021 arasında sadece iki ülkede, Gambiya ve Özbekistan’da, akademik özgürlükte büyük ve önemli bir artış görülüyor.

AFI raporunun yazarları, akademik özgürlüğün azalması ile ortalama demokrasi seviyelerindeki düşüş arasında bir ilişki olduğunu belirtiyor. Örneğin, Hong Kong, Brezilya, Türkiye ve Tayland'da AFI içinde büyük düşüşler görüldü ve yazarlar bu ülkeleri araştırmacılar ve öğrenciler için "potansiyel tehlike bölgeleri" olarak tanımlıyor.

Bu da bizi mevcut akademik dayanışma girişimleriyle bağlantı kurmaya ve uygulamadaki bir çelişkiyi tespit etmeye yönlendiriyor. Nil Mutluer'in de belirttiği gibi, 2020'den bu yana pek çok yerel ve uluslararası kuruluş Türkiye'deki akademisyenleri artık risk kategorisi olarak görmeme eğiliminde ve bu da büyük olasılıkla ülkedeki akademisyenlere verilen desteğin azalmasına yol açacak. AFI'nin geliştirilmesinde yer alan Risk Altındaki Akademisyenler Ağı (SAR) da bu yaklaşımı benimsemiş görünüyor. Kişisel deneyimlerime dayanarak SAR'ın, risk durumlarında önemli bir değişiklik olmamasına rağmen ülkedeki pek çok akademisyenin dosyasını kapatmaya başladığını biliyorum.

Ancak bu değerlendirme, sanki Türkiye'den gelen risk altındaki akademisyenler güvenli bir şekilde ülkeye geri dönebilir ve bir üniversitede çalışmaya başlayabilirlermiş gibi, yanlış varsayımlar temelinde yapılıyor. Ülkede siyasi riskin hâlâ mevcut olduğu göz önünde bulundurulduğunda, risk altındaki akademisyenler için ev sahibi ülkelerde ve kurumlarda üçüncü taraflarca finanse edilen burslarla sağlanan kısa bir sürenin ötesinde gelecek imkanlarının olmaması büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Risk altındaki pek çok akademisyen, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki son derece rekabetçi akademik işgücü piyasalarına giriş imkanı bulamıyor veya kısa süreli bursları süresince araştırma projeleri için baskın üçüncü taraf finansman sistemlerine kendilerini entegre edemiyor.

Bununla bağlantılı olarak, üçüncü taraf finansman sistemleri de Avrupa'daki üniversitelerde yüksek düzeyde güvencesiz ve riskli istihdam yaratıyor. Örneğin 2020'de Almanya'da tam zamanlı akademik personelin yüzde 84'ü geçici olarak istihdam edildi. Ne yazık ki akademik özgürlük değerlendirmelerinde bu soruna gereken önem verilmiyor. AFI, bir gösterge olarak görev süresini veya iş güvencesini içermiyor. Yazarlar, endeksin esas olarak dünyadaki farklı üniversite sistemleri arasında karşılaştırılabilir olan göstergeleri dikkate alması nedeniyle bu konuyu hariç tuttuklarını söylüyor. Bu açıklamanın aksine, bu tür verilerin AFI'da kullanılan diğer birçok göstergeden daha kolay karşılaştırılıp toplanabileceği söylenebilir.

Buradaki can alıcı soru şu: iş güvencesi endekse dahil edilseydi ne olurdu? Cevap oldukça basit: kurumlarındaki yüksek düzeydeki güvencesiz akademik emek göz önüne alındığında, tüm Batı ülkeleri ve üniversitelerin akademik özgürlük puanları önemli miktarda düşerdi.

Başka bir deyişle, AFI'nın pozisyonuna yönelik bir eleştiri, akademik özgürlüğe yönelik neoliberal saldırının – yani görev süresinin ve iş güvencesinin azalması ve üçüncü taraf finansman sisteminin yaygınlaşması – aynı zamanda akademik özgürlüğe yönelik büyük bir tehdit olarak görülmesi gerektiği şeklinde olacaktır.

Bu son nokta, akademik dayanışma fikrini oluşturmamıza yardımcı olur. Çoğu Jolanta Bieliauskaitė tarafından iyi bir şekilde özetlenmiş olan, dayanışmaya yönelik çeşitli felsefi ve sosyolojik yaklaşımlara dayanarak, genel olarak iki tür akademik dayanışma olduğu kanaatindeyim.

Birincisine üçüncü taraf finansmanıyla akademik dayanışma diyorum. Şu anda Avrupa ve Kuzey Amerika'da akademik özgürlüğü koruyan ve mülteci ve yerinden edilmiş akademisyenleri destekleyen birçok üniversite organizasyonu ve ağının olması takdir edilmelidir. Bunların başlıca destek araçları, çoğu iki yıl süren burslardır. Bu tür üçüncü taraf finansman dönemi sona erdiğinde, ev sahibi üniversiteler çoğunlukla daha fazla finansman sağlamadığından veya herhangi bir kalıcı pozisyon teklif edemediğinden, akademisyenler çaresiz kalmaktadır. Başka bir deyişle, üçüncü taraf finansmanı bittiğinde akademik dayanışmanın da sona erdiği acı bir gerçektir! Bu gerçek, üçüncü taraf finansmanıyla akademik dayanışmanın bazı özelliklerini belirlememize olanak tanır.

Bu tür akademik dayanışmada, piyasa fundamentalizmi ve rekabet tarafından yönetilen neoliberal yüksek öğretim kuruluşlarına araçsal ve faydacı bakış temel alınmaktadır. Bu yaklaşım, dayanışma ile kaynakların rasyonel hesaplanmasını, çıktılar ile bireyler ve kurumlarla araçsal işbirliğinin faydalarını eşit görür. Statükoyu kabul eder ve mevcut iktidar yapılarına boyun eğer. Bu tür bir dayanışmanın kapsamını, güç yapıları, piyasa kuralları ve üçüncü taraf finansman sağlayıcılar belirler ve bunların hiçbiri akademik kriterleri ve nitelikleri öncelikli olarak dikkate almaz. Bu nedenle, akademik topluluk içindeki “ özgürleştirici pratiği ve [gerçek, daha geniş] bir dayanışma olasılığını” engeller.

İkincisi olan kalıcı akademik dayanışma, kültürel ve etik değerlere dayalı ve kesinlikle daha geniş bir dayanışma türüdür. Böylece sosyal temelli yükümlülükler yaratır ve dayanışmayı akademik topluluk ve toplum içinde bir birlik duygusuyla eş tutar. Diğer bir deyişle, kalıcı akademik dayanışma ve onu savunanlar “yalnızca zevk ve çıkar peşinde koşmazlar”, aynı zamanda akademik camia tarafından küresel ölçekte “içselleştirilmiş değerler ve ortak normlar” temelinde hareket ederler. Filozof Gadamer'in dediği gibi gerçek dayanışma bilinçli olmalıdır. Can alıcı nokta, bu tür bir dayanışmanın ortak hedefleri konusunda bilinçli olunması gerektiğidir. Dar bir üçüncü taraf finansmanı dayanışmasının ötesinde, bu tür bir dayanışmayı "bilinçli bir şekilde yaratmaya, teşvik etmeye ve beslemeye" kararlıdır.

Akademik özgürlük, konuşma özgürlüğü ve eğitim hakkı gibi diğer insan haklarıyla yakından bağlantılıdır. Akademik özgürlüğe yönelik herhangi bir saldırı, toplumlarımızda insan haklarına yönelik daha geniş bir tehdit anlamına gelir. Adil ve sürdürülebilir bir toplum için akademik özgürlük korunmalıdır. Bu nedenle, kalıcı akademik dayanışmanın oluşturulması, her şeyden önce toplumlarımızda bireylerin hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik ortak hedefimizi gerçekleştirmeye katkıda bulunacaktır.

Editor's note (February 21, 2023): This article originally stated that Scholars at Risk no longer plans to provide support for scholars in Turkey. It has been updated for clarification.